Lời giới thiệu

* Sơ lược tổng quát về Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

– Tên cơ quan: Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

– Địa chỉ: Số 7, Đường Nguyễn Du, Phường Trương Vương, TP Thái Nguyên

– Điện  thoại: 0280.3855224

– Fax : 0280.3755300

– Email:  tinhdoan@thainguyen.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

  1. Chức năng: Tỉnh Đoàn Thái Nguyên là cơ quan chuyên trách trực thuộc Trung Ương Đoàn có chức năng tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi.
  2. Nhiệm vụ: Nghiên cứu tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh, thành Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương. Tổng hợp phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, chuẩn bị báo cáo về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn. Tập hợp đề xuất với Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với cơ quan hữu thanh tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện cho hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh Đoàn quản lý, tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, nhà nước có liên quan và của Trung Ương Đoàn.
  3. Quyền hạn của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên được quyền tổ chức và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện các công văn và luôn quan hệ chặt chẽ với Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ban ngành, Đoàn thể trong tỉnh. Bố trí cán bộ chuyên trách trong Tỉnh Đoàn và cung cấp các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư, Phó bí thư, Huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên được phép ban hành các văn kiện, nghị quyết của Đoàn.

  1. Về cơ cấu tổ chức của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

– Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đứng đầu là Bí thư, và 3 Phó bí thư hỗ trợ cho Bí thư. Dưới là các phòng, Ban chuyên môn giúp việc phục vụ cho hoạt động của Tỉnh Đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Huyện Đoàn và Đoàn khối trực thuộc của Tỉnh Đoàn.

– Bí thư: là người điều hành công việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, chịu trách nhiệm trước Đảng, Đoàn cấp trên về việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành. Thường xuyên cũng cố mối quan hệ với Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

– Phó bí thư: là người hỗ trợ cho Bí thư và cùng chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh và hoạt đông các cơ quan chuyên trách tỉnh Đoàn.

– Các phòng, ban chuyên môn của Tỉnh Đoàn bao gồm:

+ Văn Phòng Tỉnh Đoàn.

+ Ban Thanh niên công nhân, nông thôn và đô thị.

+ Ban Thanh thiếu nhi trường học.

+ Ban Tuyên giáo.

+ Ban Tổ chức – kiểm tra.

+ Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên.

– Các huyện, thị, thành Đoàn và các đơn vị Đoàn trực thuộc bao gồm:

+ Thành Phố  Sông Công.

+ Huyện Đồng Hỷ.

+ Huyện Võ Nhai.

+ Huyện Phú Bình

+ Thị xã Phổ Yên.

+ Huyện  Định Hóa.

+ Huyện Đại Từ.

+ Thành Phố Thái Nguyên.

+ Huyện Phú Lương.

+ Khối Các cơ quan tỉnh.

+ Công An tỉnh.

+ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.

+ Khối Doanh Nghiệp.

+ Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên.

+ Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp.

+ Công ty THHH MTV Kim Loại Màu.

+ Đại học Thái Nguyên.

+ Xi măng Quang Sơn.

+ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên