Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Ngày 03/01/2018, Tỉnh đoàn, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tại 04 cơ quan.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu trong đó tập trung vào 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”: Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”: Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua việc tổ chức học tập Nghị quyết đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong Nghị quyết từ đó nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lỗi để vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng đơn vị nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Hoàng Sơn – BTG