TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thực hiện Hướng dẫn số 08 – HD/TWĐTN – BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 – 2022, ngày 04/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TCKT về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” triển khai tới 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn áp dụng đối với tất cả các Đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai nội dung xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” tại lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

1.1. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook,youtube,….).

1.2. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…

1.3. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

1.4. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

1.5. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

  1. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

2.1. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên.

2.2. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

2.3. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

2.4. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

2.5. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

3.1. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn để thực hiện tốt công tác thanh niên.

3.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

3.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

3.4. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn xóm, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

3.5. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” tới cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, trong các Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện và Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động triển khai hướng dẫn, trao đổi các nội dung xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Cụ thể, tại lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường chính trị tổ chức, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã giảng chuyên đề Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, trong đó, tập trung trao đổi với các đồng chí cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về nội dung cụ thể công tác triển khai xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Cùng với nội dung đó, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai nội dung xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” tại Hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 do Huyện đoàn Phú Bình tổ chức.

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn