Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh nỗ lực giúp đỡ thanh niên yếu thế.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày 25/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về hướng dẫn thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế giai đoạn 2017 – 2022 chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ sở khảo sát, đăng ký xây dựng, triển khai các mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế.Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành Công an, Cựu chiến binh, ngành lao động, ngành giáo dục thường xuyên quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện, có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Đồng thời đề xuất với chính quyền các cấp; vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống và các nguồn lực xã hội hóa khác trên địa bàn hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay vốn, trợ giúp công cụ, phương tiện lao động và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên yếu thế.

ảnh 1: Các nữ phạm nhân tham gia Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nữ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang thụ án tại Trại giam Phú Sơn 4.

Kết quả, năm 2018 đã có 36 mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế hiệu quả của Đoàn thanh niên các cấp, 180/180 xã, phường, thị trấn đăng ký giúp đỡ thanh niên chậm tiến và đã có 146 thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, cảm hóa thành công.

ảnh 2: Màn đồng diễn “Vũ điệu tháng 3” của học sinh khối chậm phát triển – Khiếm thị; khối học sinh Khiếm thính cấp tiểu học; khối học sinh cấp Trung học cơ sở do Đoàn thanh niên trường trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên tổ chức.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế nhằm giúp đỡ thanh niên tàn tật, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến có hiệu quả; đưa ra nhiều giải pháp mới, chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ phạm tội; đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên yếu thế; biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hỗ đỡ thanh niên yếu thế.

BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN