Giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư tỉnh Thái Nguyên

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, cụ thể:

Một là: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, coi trọng công tác chọn lựa đội ngũ cán bộ đoàn dân cư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên cốt cán, nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu nhi, có sức ảnh hưởng đối với thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành các huyện, thị thành đoàn và đoàn trực thuộc cần có giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn, hướng đến bồi dưỡng cho cán bộ đoàn hoàn thiện các kỹ năng tập hợp, thu hút thanh niên, để giúp cán bộ đoàn gần gũi với đoàn viên thanh niên và tập hợp thanh niên hiệu quả.

Hai là: Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Đoàn. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nhất là đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn.

Bốn là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế – xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động.

Năm là: Có các hình thức thu hút cán bộ Đoàn thuộc khối các cơ quan các cấp về tham gia hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và trực tiếp làm Bí thư Chi đoàn để điều hành các nội dung của Chi đoàn.