Giải pháp nâng cao chất lượng Chi hội trên địa bàn dân cư

 

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng Hội viên và hoạt động của chi hội trên địa bàn dân cư. Ban Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng chi hội trên địa bàn dân cư, cụ thể:

Một là: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, Hội coi trọng công tác chọn lựa đội ngũ cán bộ đoàn, Hội dân cư, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Hội viên cốt cán, nòng cốt trong các phong trào thanh thiếu nhi, có sức ảnh hưởng đối với thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành các huyện, thị thành đoàn và đoàn trực thuộc, Hội LHTN các cấp cần có giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội, hướng đến bồi dưỡng cho cán bộ Hội hoàn thiện các kỹ năng tập hợp, thu hút thanh niên, để giúp cán bộ Hội gần gũi với đoàn viên thanh niên và tập hợp thanh niên hiệu quả.

Hai là: Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Hội. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Hội viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình Hội viên, TN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Cán bộ Hội LHTN chủ chốt phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý Hội viên, nhất là Hội viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp hội viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Hội, phát triển Hội viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn, Hội.

 

Bốn là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức Hội trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế – xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn, hội và cán bộ đoàn, hội hoạt động.

Chương trình tọa đàm Tôi yêu Tổ quốc tôi do Hội LHTN TP Sông Công phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Tp Sông Công tổ chức.

Năm là: Có các hình thức thu hút cán bộ Hội chủ chốt về tham gia hoạt động Hội trên địa bàn dân cư và trực tiếp điều hành các nội dung của Chi hội.

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn./.