Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo trẻ lần thứ XVI, năm 2019

Chủ nhật - 11/11/2018 23:05   Đã xem: 128   Phản hồi: 0

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục tổ chức Giải thưởng Sáng tạo trẻ lần thứ XVI đến các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Giải thưởng năm nay được triển khai trên 07 lĩnh vực: Nông - Lâm nghiệp, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; Công nghệ thông tin; Công nghiệp - Xây dựng; Chăm sóc sức khoẻ; Giáo dục - Đào tạo; Tài nguyên - Môi trường; Công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo trẻ năm nay vào dịp sinh nhật Bác.

BCH ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
***
Số: 55 -KH/TĐTN-TN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018           
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên
 lần thứ XVI, năm 2019”
---------------

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, nhằm tiếp tục phát huy tính sáng tạo, xung kích làm chủ khoa học, công nghệ trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, năm 2019”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đẩy mạnh thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
3. Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, được triển khai sâu rộng trong tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh niên và tạo được sự quan tâm của xã hội.
II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, LĨNH VỰC
1. Nội dung
Các công trình, sáng kiến tham dự Giải thưởng phải đạt tối thiểu các yêu cầu sau:
- Các sáng kiến, phát minh nhằm cải tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ hợp lý hoá các quy trình lao động, sản xuất; các hoạt động học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lao động, sản xuất.
- Có tính mới, sáng tạo, đã hoặc có khả năng mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.
- Các công trình, sáng kiến chưa tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I đến lần thứ XV; chưa tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).
2. Lĩnh vực
Giải thưởng được tổ chức trên 7 lĩnh vực:
1) Nông - Lâm nghiệp, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp;
2) Công nghệ thông tin;
3) Công nghiệp - Xây dựng;
4) Chăm sóc sức khoẻ;
5) Giáo dục - Đào tạo;
6) Tài nguyên - Môi trường;
7) Công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cá nhân (là tác giả hoặc nhóm tác giả) không quá 35 tuổi có các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến hoàn thành trong năm 2018, 2019; đã, đang hoặc có thể triển khai, áp dụng tại tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ thực hiện
- Từ tháng 12/2018: Ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng tới các huyện, thị, thành đoàn; các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực xây dựng, hoàn thiện các đề tài, ý tưởng sáng tạo tham gia Giải thưởng.
- Từ 12/2018 - 19/4/2019: Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, tổng hợp đề tài, sáng kiến và nộp về Tỉnh đoàn (Chậm nhất ngày 18/4/2019).
- Từ  19/4/2019 - 3/5/2019: Chấm điểm, đánh giá đề tài, sáng kiến và xét giải.
- Trung tuần tháng 5/2019: Tổng kết, khen thưởng và trao giải.
2. Tỉnh đoàn
- Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai tốt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:
+ Ban hành Thể lệ Giải thưởng.
+ Giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các tổ chức, cá nhân khai thác các nguồn lực xã hội để tổ chức giải thưởng; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền về Giải thưởng.
+ Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Giải thưởng ở cơ sở.
+ Tiến hành tiếp nhận và thành lập Ban Giám khảo chấm và phân loại giải thưởng.
+ Tổ chức tổng kết, khen thưởng, trao giải.
- Phân bổ chỉ tiêu đề tài, ý tưởng sáng tạo tham gia Giải thưởng cho các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.
(Có bảng phân bổ chi tiết kèm theo)
- Giao Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực Ban Tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, năm 2019”.
3. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc
- Triển khai, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Thể lệ Giải thưởng, tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tham gia Giải thưởng.
- Gửi kế hoạch hoặc các hình thức triển khai Giải thưởng về Tỉnh đoàn (qua Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị), đồng thời gửi 01 file scand theo địa chỉ thư điện tử: banthanhnienthainguyen@gmail.com trước ngày 04/1/2019.
- Tổ chức Giải thưởng ở cấp mình (Nếu có điều kiện).
- Tổng hợp hồ sơ các đề tài, sáng kiến có chất lượng gửi tham gia Giải thưởng cấp tỉnh đảm bảo chỉ tiêu đã được phân bổ.
Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên là nội dung thi đua quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Ban Thanh niên Công nhân, Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn, điện thoại: 0208.3755.294, email: banthanhnienthainguyen@gmail.com./.
             
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (b/c);
- Ban TNNT, CN&ĐT; Ban Quốc tế TW Đoàn (b/c);
- TT PT KHCN&TNT TW Đoàn (b/c);
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở KHCN, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh (p/h);
- Thường trực Tỉnh đoàn (c/đ);
- Các Ban, VP Tỉnh đoàn (qua email);
- Các huyện, thành, thị đoàn và Đoàn trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT, Ban TN (35b).
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Đoàn Quang Duy
 
BCH ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
***
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018

BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI
THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 55 -KH/TĐTN-TN, ngày 12 tháng 11 năm 2018
của BTV Tỉnh đoàn)

 
TT ĐƠN VỊ SỐ ĐỀ TÀI
1 Đoàn TN Huyện Định Hóa 02
2 Đoàn TN Huyện Phú Lương 02
3 Đoàn TN Huyện Đại Từ 02
4 Đoàn TN Huyện Võ Nhai 02
5 Đoàn TN Huyện Đồng Hỷ 02
6 Đoàn TN Huyện Phú Bình 02
7 Đoàn TN Thị xã Phổ Yên 02
8 Đoàn TN Thành phố Sông Công 02
9 Đoàn TN Thành phố Thái Nguyên 10
10 Đoàn TN Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên 05
11 Đoàn TN Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên 01
12 Đoàn TN BQL các Khu Công nghiệp Thái Nguyên 01
13 Đoàn TN Công ty Xi măng Quang Sơn 01
14 Đoàn TN Khối các Cơ quan tỉnh 05
15 Đoàn TN Đại học Thái Nguyên 17
16 Đoàn TN Bệnh viện TW Thái Nguyên 02
17 Đoàn TN Công an tỉnh 01
18 Đoàn TN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 01
Tổng 60
Ghi chú: Trên đây là số lượng đề tài tối thiểu cho mỗi đơn vị trong năm 2019, các đơn vị có thể gửi tham gia nhiều hơn số lượng được phân bổ.


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây